Òrgans de govern

Ple

El Ple de l’Ajuntament, és l’òrgan col·legiat fonamental per al govern i administració del municipi, i està integrat per tots els regidors i presidit per l’alcalde/essa, que és triat pels regidors/des (arts. 140-CE i 19 i 20-LBRL). El nombre de regidors/res depèn de la població del municipi, i són elegits per sufragi igual universal, lliure, directe i secret, pel sistema proporcional (art. 140-CE i 176-200 – LOREG). En el cas de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls el Ple està format per 7 regidors.

Els regidors que formen part del ple són la Núria Martínez de la Casa, en Marc Amagat Madrenas, la Sònia Ruiz Vilar, la Gemma Costal Condom, en Sergi Bagué Aiguadé, en Josep Aulet Aleñà i la Sandra Puig Alabau.

Les sessions del plens tenen lloc l’últim dimarts de cada mes a 2/4 de 8 de la tarda, amb una periodicitat bimensual (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre). Si aquell dia fos festiu o vigília de festiu, la sessió del ple es farà el següent dimarts hàbil.

L’ordre del dia es pot consultar prèviament des d’aquí, i també es poden consultar les actes dels darrers plens celebrats.

Les atribucions del Ple són:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a les que es refereix l’article 45; creació d’òrgans desconcertats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

c) L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i demés instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualsevol dels mateixos instruments.

d) L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el que es disposa a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

f) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i demés Administracions públiques.

i) L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, el fixament de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual.

j) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

k) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.

l) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de la qual, dins de cada exercici econòmic, excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost – excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumular de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior – tot això de conformitat amb el que es disposa a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

ñ) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupost.

p) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.

q) La resta que expressament confereixin les lleis.

Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l’Alcalde/essa i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que es disposa a la legislació electoral general.

El Ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions a l’Alcalde i a la Junta de Govern Local, excepte les enunciades a l’apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) i p), i en l’apartat 3 d’aquest article.

La disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, també regula les competències del Ple en la matèria, establint que li correspondrà les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes que subscrigui l’entitat local que el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o la quantia de 6 milions d’euros. Així mateix correspon al ple l’adjudicació de concessions sobre els béns de la corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial i també l’alienació del patrimoni quan no estiguin atribuïdes a l’alcalde o al president, i dels béns declarats de valor històric o artístic de qualsevol valor.

Junta de Govern Local

Es fixa una periodicitat quinzenal per a la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.

Consulteu aquí els últims acords presos per la Junta de Govern Local.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2022DECR000104, de 16 d’agost, es va acordar delegar a favor de la Junta de Govern d’aquesta Corporació les competències que es detallen a continuació:

a) En matèria d’Urbanisme

1. Formulació i aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat següents: plans parcials urbanístics, plans especials urbanístics i plans especials de millora urbana.2. Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització complementaris.3. En general, l’aprovació de qualsevol altre instrument de planejament o gestió urbanística que desenvolupi o executi el planejament general, la competència del qual no es trobi atribuïda al Ple de la corporació.4. Atorgar, denegar, modificar o prorrogar les llicències urbanístiques d’obres majors.5. Llicències de parcel·lació urbanístiques.6. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis en els supòsits previstos a l’article 21.1. o de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.7. Aprovar plans d’autoprotecció.

b) En matèria de Contractació i Patrimoni:

1. Aprovar els expedients relatius a les concessions demanials quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.2. Adquirir béns i drets subjectes a la legislació patrimonial no declarats de valor històric artístic, quan el seu valor sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.3. Alienar o gravar, per qualsevol títol, els béns i drets patrimonials de propietat municipal quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

c) En matèria de Personal:

1. Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal, fix i temporal.

d) En matèria d’Hisenda:

1. Aprovar l’atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada exercici a les bases d’execució del pressupost.2. Aprovar els padrons fiscals.

Formen part de la Junta de Govern Local la Núria Martínez de la Casa, en Marc Amagat Madrenas, la Sònia Ruiz Vilar, la Gemma Costal Condom i en Sergi Bagué Aiguadé.

Alcaldia

Segons la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’alcalde o alcaldessa és el president de la corporació i exerceix, en tot cas, les atribucions següents:

a) Dirigir el govern i l’administració municipal.

b) Representar l’ajuntament.

c) Convocar i presidir les sessions del ple, llevat dels supòsits que preveuen aquesta Llei i la legislació electoral general, de la comissió de govern i de qualsevol altre òrgan municipal, i decidir en els empats amb el vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

e) Dictar els bans.

h) Exercir la direcció superior de tot el personal i acordar-ne el nomenament i les sancions, inclosos la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral, i donar-ne compte al ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que tingui lloc. Aquesta atribució s’entén sens perjudici del que disposen els articles 99.1 i 3 d’aquesta Llei.

i) Exercir la direcció de la policia municipal.

j) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïdes expressament al ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

k) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagi delegat en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del ple; en aquest supòsit hi ha de donar compte, en la primera sessió que faci el ple per ratificar-ho.

l) La iniciativa per proposar al ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’alcaldia.

m) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics i risc greu d’aquests, les mesures necessàries i adequades i donar-ne compte immediatament al ple.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

r) Ordenar la publicació i l’execució dels acords de l’ajuntament, i fer-los complir.

s) Les altres que expressament li atribueixin les lleis i les que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

Correspon així mateix a l’alcalde el nomenament dels tinents d’alcalde.

L’alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions, llevat de les de convocar i presidir les sessions del ple i de la comissió de govern, decidir en els empats amb el vot de qualitat, la concertació d’operacions de crèdit, la direcció superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral, i les atribucions enunciades en els apartats a), e), j), k), l) i m) anteriors. No obstant això, pot delegar en la comissió de govern l’exercici de les atribucions que preveu l’apartat j).

L’alcaldessa, la Sra. Núria Martínez de la Casa, va designar com a tinents/es d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls als/a les regidors/es següents:

Primer Tinent d’alcaldessa: Marc Amagat Madrenas.

Segona Tinent d’alcaldessa: Sònia Ruiz Vilar

Les persones nomenades com a Tinents d’alcaldessa els correspon substituir a l’alcaldessa en la totalitat de les seves funcions i per l’ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions.

Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes, està integrada per membres de tots els grups polítics municipals i té com a funció principal l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació i en conseqüència es reuneix quan aquests han estat elaborats, i com a pas previ a la seva aprovació pel Ple.

Formen part de la Comissió especial de comptes la Núria Martínez de la Casa, en Marc Amagat Madrenas i en Josep Aulet Aleñà.

Comissió Informativa al Ple

La Comissió Informativa està presidida per l’alcaldessa i formada pels caps de tots els grups municipals i la seva funció és estudiar i dictaminar sobre els assumptes que han de ser aprovats pel Ple. En conseqüència, es reuneix amb caràcter previ a la celebració del Ple ordinari.

La Comissió Informativa al Ple està formada per la Núria Martínez de la Casa, en Marc Amagat Madrenas i en Josep Aulet Aleñà.