El Banc d’Ajudes Tècniques i Servei de Teràpia Ocupacional

De què es tracta?

El Banc d’Ajudes Tècniques (AT) i el Servei de Teràpia Ocupacional del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt donen resposta a la complexa problemàtica que comporta la cura de persones amb diferents graus de dependència. El Servei, a més d’assessorar i d’oferir dispositius AT per a millorar la funcionalitat en les tasques de la vida diària, assessora en tècniques rehabilitadores/compensatòries i ergonomia, orienta en adaptació de l’entorn i supressió de barreres arquitectòniques, i ofereix formació als cuidadors en el mateix domicili.

Qui hi pot accedir?

Totes aquelles persones que resideixen al municipi de Sant Jordi Desvalls.

On em puc adreçar?

Als Serveis Socials municipals. Aquests faran una valoració de la situació i realitzaran la corresponent fitxa de derivació.

Quin és el procediment?

La Terapeuta Ocupacional vindrà al domicili per tal de valorar la persona i si s’escau al domicili.

La persona amb discapacitat/dependència i/o els familiars/cuidadors podran exposar aquelles dificultats que se li presenten en la cura de la persona, i la Terapeuta ocupacional assessorà i/o donarà tècniques/pautes per tal de resoldre la dificultat que s’exposa.

La Terapeuta Ocupacional amb els seus coneixements pot aconsellar de com realitzar mobilitzacions, com distribuir el mobiliari per millorar autonomia, quins suports tècnics es necessiten, com poder prevenir caigudes i, en definitiva, ajudar-vos a fer una vida molt més fàcil.

A SANT JORDI DESVALLS …

Des de que s’inicia el servei l’any 2008, s’han realitzat 19 intervencions i s’han deixat en préstec temporal  7  ajudes tècniques. Actualment, hi ha 7 famílies fent ús d’aquest servei.