Edictes del BOP

Exercici: 2024 Bop: 97-0 Edicte: 4241 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 96-0 Edicte: 4138 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació definitiva del Projecte executiu d'una planta de generació fotovoltaica de 16,8 kwp per autoconsum col·lectiu amb compensació d'excedents al municipi Sant Jordi Desvalls
Exercici: 2024 Bop: 96-0 Edicte: 4127 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions fotovoltaiques municipals
Exercici: 2024 Bop: 90-0 Edicte: 3850 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació definitiva d'uns preus públics
Exercici: 2024 Bop: 89-0 Edicte: 3996 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació definitiva de les bases reguladores del concurs per a la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal ubicada a la coberta de la Sala Nova de Sant Jordi Desvalls
Exercici: 2024 Bop: 74-0 Edicte: 3039 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació crèdits 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 71-0 Edicte: 2899 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació dels preus públics per a la Festa Major
Exercici: 2024 Bop: 69-0 Edicte: 2765 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació definitiva de la modificació 2024/01 de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball i la valoració a efectes de complement específic de l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls
Exercici: 2024 Bop: 57-0 Edicte: 2303 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació inicial del projecte executiu d'una planta de generació fotovoltaica - sala nova
Exercici: 2024 Bop: 55-0 Edicte: 2239 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació inicial de les bases reguladores del concurs per la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica