Ban de sequera

Per a general coneixement i corresponent compliment, s’informa del nou Ban d’Alcaldia relatiu a la greu sequera que s’està patint

Tot i que el municipi de Sant Jordi Desvalls, dins de l’aqüífer del Baix Ter, es troba – de moment – en situació d’Alerta; amb l’objectiu de revertir la sequera, així com per solidaritat i consciència, amb els municipis veïns que ja estan sota importants restriccions d’ús de l’aigua,  l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, més enllà de les mesures aplicades per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha procedit a:

 • Tancar de dilluns a divendres les dutxes del pavelló;
 • Tancar totes les fonts del municipi;

 

A més, insistir i recordar les mesures relatives a l’estat d’Alerta en què es troba el poble, d’acord amb la RESOLUCIÓ ACC/3238/2023:

 1. Es fixa una limitació del consum global d’aigua per abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia.
 2. Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals i altres elements d’ús estètic de l’aigua.
 3. Resta prohibit l’ompliment de piscines, exceptuant les quantitats indispensables per reposar les pèrdues per evaporació i que puguin afectar al sistema de recirculació de la instal·lació, així com el primer ompliment de piscines de nova construcció o l’ompliment que respongui a obres de rehabilitació de la piscina o de modificació del vas.
 4. Resta prohibida la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.
 5. Resta prohibit el rentat de mànega de tota mena de vehicles exceptuant l´efectuat per una empresa dedicada a aquesta activitat.
 6. El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h). La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes, i pels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana.
 7. L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte.
 8. D’acord amb els diferents usos de l’aigua, s’estableixen un seguit de reduccions:
 • Reg agrícola: 25% de reducció
 • Usos ramaders: 10% de reducció
 • Usos industrials: 5% de reducció
 • Usos recreatius que impliquin el reg: 30% de reducció

 

I per a una major informació i actualització de l’estat de sequera i mesures aplicables, es deixa a la seva disposició l’enllaç del Visor de la Sequera de l’Agència Catalana de l’Aigua:  https://aplicacions.aca.gencat.cat/visseq/estat-actual

 

Per acabar, demanem conscienciació i responsabilitat. L’aigua és un bé comú i malauradament escàs que hem de preservar.

 

 Ban d’Alcaldia disponible aquí.