Concurs de la nova Comunitat Energètica a la Sala Nova

Dijous 9 de maig s’obre el termini per a inscriure’s al concurs per la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal de la Sala Nova

Havent-se aprovat definitivament les Bases reguladores del concurs per la cessió temporal de quotes
de participació de la comunitat energètica de la Sala Nova, s’obre el termini per a inscriure’s i participar en el concurs, el període d’inscripcions serà del 9 al 29 de maig de 2024 a l’Ajuntament presencialment o bé telemàticament aquí

 

Pot ser beneficiari qualsevol persona física o jurídica titular o usuària d’un CUPS de llum que compleixi:

  • Que el CUPS de llum estigui a menys de 2.000 metres del comptador de generació de la instal·lació fotovoltaica, en projecció ortogonal en planta (línia recta) i dins el terme municipal de Sant Jordi Desvalls.
  • Que compti amb l’autorització del titular del CUPS necessària per a poder completar el procés d’alta i/o baixa amb la comercialitzadora.
  • Que resideixi en el municipi (s’acreditarà mitjançant empadronament). 

Per a participar, d’acord amb les Bases l’interessat/da ha de presentar la següent documentació degudament complimentada: 

1. Model normalitzat de sol·licitud. Disponible aquí: Sol·licitud de participació a la Comunitat Local d’Energia de la Sala Nova de Sant Jordi Desvalls
2. Còpia de la darrera factura d’electricitat, emesa per la comercialitzadora que correspongui.
3. En cas de persona jurídica, justificant acreditatius de representació legal de l’empresa.
4. Declaració d’acceptació de la necessitat que el titular del CUPS d’electricitat, signi una autorització per a completar els tràmits necessaris per donar d’alta i/o baixa l’autoconsum amb la comercialitzadora.
5. L’atorgament a l’Ajuntament dels poders de representació necessaris per a la tramitació administrativa davant de la companyia distribuïdora i/o comercialitzadora.

Els sol·licitants que no presentin els documents indicats seran declarats no admesos.

 

Què representa formar part de la Comunitat Energètica?

Es tracta d’una cessió que es vehicularà mitjançant l’atorgament d’una llicència municipal d’ocupació temporal pel termini de 4 anys.

Aquesta llicència permetrà als participants:
1. Ser copartícips de la generació d’energia verda de la instal·lació fotovoltaica promoguda des del municipi. Concretament es destinaran porcions de 0,5 kWp de la instal·lació fotovoltaica a cada cessió, amb un màxim de 10 cessions. 
2. Poder consumir l’energia generada en el moment de la seva generació i injectar la sobrant a la xarxa elèctrica, beneficiant-se de la compensació que la comercialitzadora contractada per cada participant faci, per la compra d’aquest excedent, mensualment en la factura de la llum.
3. Accedir a una plataforma digital amb la informació sobre consums i generació fotovoltaica.

Aquesta participació es troba igualment sota l’Ordenança Fiscal número 20, Reguladora de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals, mitjançant la qual es grava el preu anual de la cessió de la quota de participació a la Comunitat Energètica:  

Potència (kWp) Preu anual
1 porció de la instal·lació equivalent a 0,5 kWp 66,55 €/anual

 

 

Amb la col·laboració de la

(Sota el marc de la Subvenció del Pla a l’Acció)