Neteja de parcel·les

Mitjançant Ban d’Alcaldia de data 16 de maig s’insta als propietaris/es a netejar les parcel·les

Les pluges d’aquests últims dies han suposat una molt bona notícia per als aqüífers de la zona, no obstant això també suposen una important proliferació de matolls i herbes, les quals suposen un alt risc d’insalubritat i d’incendi.

En conseqüència i amb l’objectiu d’extremar les mesures de seguretat per a prevenir incendis; atenint a l’article 197 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), els propietaris de les finques estan obligats a mantenir-les sempre, i especialment en la temporada d’alt risc d’incendi, en correctes condicions de seguretat, salubritat, decòrum i ornat públic adients. Igualment, en aquesta mateixa línia va el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals, el qual estableix que les parcel·les han de ser objecte d’aclarida, i molt en particular en temporada d’alt risc d’incendi.

Per tot això anterior, mitjançant Ban d’Alcaldia, s’insta a tots els propietaris a procedir amb les tasques de manteniment i neteja pertinents, mitjançant maquinària adequada i sense l’ús de cremes, per tal de deixar les parcel·les netes, abans del 2 de juny de 2024.

En cas d’incompliment i d’acord amb el que preveu la legislació vigent, l’Ajuntament procedirà a la neteja i desbrossament de les finques, amb l’avinentesa que la despesa ocasionada serà a càrrec dels propietaris; tot sense perjudici de la sanció que correspongui aplicar, conforme la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i
les instal·lacions situats en terrenys forestals.

Ban d’Alcaldia disponible a l’e-tauler aquí.