Consulta pública prèvia. Aprovació reglament de cementiris

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un reglament

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte del Reglament del Servei de Cementiris Municipal, es duu a terme una consulta pública prèvia a la seva aprovació formal per Ple, a través del portal web de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.


1. Objectius que es persegueixen

Adaptar la reglamentació a la normativa vigent per disposar d’un cos normatiu que reguli la inhumació i exhumació dels difunts, la regulació dels béns patrimonials i altres circumstàncies, relatives al cementiri de Sant Jordi Desvalls.

 

2. Justificació de la iniciativa com a instrument més adequat per la consecució de l’interès general

Per a la consecució d’un funcionament adequat del cementiri municipal en condicions d’igualtat per a tots els veïns i veïnes del municipi.

 

3. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
Actualitzar la normativa municipal a la normativa vigent en la matèria de drets funeraris així com fer més aclaridor el procediment reglat d’inhumació i exhumació dels difunts.

 

4. Necessitat i oportunitat de la seva aprovació
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació es fonamenta en la falta de regulació actual i en l’oportunitat que suposa el nou servei d’assistència als municipis de la Diputació de Girona en matèria de cementiris, conscients de les dificultats d’aquests per a la gestió del seu patrimoni, en la gestió dels cementiris i drets funeraris.

5. Possibles solucions alternatives regulatòries i no reguladores
No se’n preveuen altres que l’aprovació del corresponent reglament regulador.


Funcionament de la consulta pública

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s’hauran de presentar presencial o telemàticament en el termini de trenta dies hàbils a comptar a parir de l’endemà de la publicació de l’aprovació de la consulta prèvia a l’elaboració o modificació d’una ordenança o reglament. Totes les aportacions es tindran en consideració i serviran per enriquir i millorar el procés d’elaboració del reglament tot i que no tenen caràcter vinculant.