Consulta pública prèvia. Modificació íntegra de les Ordenances Fiscals

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a la elaboració del projecte de modificació íntegra de les Ordenances Fiscals, es duu a terme una consulta pública prèvia a la seva aprovació formal per Ple, a través del portal web de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.


Objectius que es persegueixen

Adaptar les Ordenances Fiscals a la normativa vigent per tal de disposar d’un cos normatiu actualitzat, ordenat i correctament publicat, que doti de seguretat jurídica a les liquidacions dels tributs locals.


Funcionament de la consulta pública

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s’hauran de presentar presencial o telemàticament en el termini de trenta dies hàbils a comptar a parir de l’endemà de la publicació de l’aprovació de la consulta prèvia a l’elaboració o modificació d’una ordenança o reglament. Totes les aportacions es tindran en consideració i serviran per enriquir i millorar el procés de modificació de les ordenances fiscals tot i que no tenen caràcter vinculant.