La Diputació de Girona col·labora en el finançament dels serveis municipals

En el marc de la Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (anualitat 2023) la Diputació de Girona ha concedit en aquesta Corporació un total de 58.142,95€; desglossats de la següent manera:

  • Despeses corrents (destinats a sufragar despeses provinents de l’enllumenat públic, de la neteja viària i del subministrament elèctric de l’escola): 39.258,95€
  • Camins (destinat al desbrossament de camins): 1.100,00€
  • Secretaria/Intervenció (destinat a sufragar les despeses de la plaça de Secretari Interventor): 10.000€
  • Despeses culturals(destinat a l’arranjament de la socioteca així com actes musicals): 6.928,05€
  • Noves tecnologies (destinat a la compra d’un monitor i elements per a la xarxa d’internet): 855,95€