Suspeses totes les autoritzacions per a activitats amb risc d’incendi forestal  

Protecció Civil ha aplicat les següents prohibicions o limitacions fins a les 00 hores del 25 d’agost:

 • Encendre foc en tots tipus d’espais oberts.
 • La suspensió temporal de totes les autoritzacions concedides per cremar rostolls, pastures permanents, restes de poda i restes silvícoles.
 • Encendre foc en les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com en les zones recreatives i d’acampada, incloses les zones habilitades per aquesta finalitat.
 • La utilització de maquinària i equips en terrenys forestals i en les àrees rurals situades en una franja de 400 metres al voltant, que tinguin un funcionament que generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques.
 • La introducció o ús de material pirotècnic.
 • Llençar o abandonar objectes en combustió o qualsevol classe de material susceptible d’originar un incendi.
 • La suspensió de totes les activitats d’educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d’aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents. Les activitats suspeses poden realitzar-se en un nucli habitat o població, i si això no és possible, retornar al punt d’origen.
 • La restricció de les activitats vinculades a les colònies, estades i campus esportius i equivalents, a l’entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.
 • La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances i casals esportius al nucli de població del municipi on es realitzen. Es permeten desplaçaments sempre que es dirigeixin a un altre nucli habitat o població, i no impliquin fer una sortida o excursió al medi natural. També es permeten desplaçaments a cases de colònies , ja sigui per fer activitats o com inici d’una estada.
 • La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals.
 • La restricció de l’ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles.
 • La prohibició de la circulació del transport dels productes forestals dins del bosc entre les 13 hores i les 20 hores.
 • La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d’aquests municipis. Aquesta limitació no serà d’aplicació als residents ni a les activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.
 • Queda suspesa la sega de cunetes de les carreteres en els municipis que durant el període de vigència d’aquesta resolució estiguin inclosos en el nivell 2 i 3 de PLA ALFA dels Agents Rurals. Aquestes suspensions poden ser autoritzades de forma expressa i de manera excepcional pel Servei Català de Trànsit
  Es recomana a totes les persones que resideixen o transiten pels municipis de Catalunya no inclosos en el contingut d’aquesta Resolució l’aplicació de totes aquestes mesures establertes en els punts anteriors.