SUBVENCIONS – DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha concedit a aquesta Corporació la quantitat de 57.309,62€, en el marc de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per a l’any 2022, que es desglossa de la següent manera:

  • Despeses corrents (Exp. DC 2022/1645): 39.258,95€ (1.Enllumenat públic.2.Neteja viària.3.Subministrament elèctric escola)
  • Camins (Exp. Camins 2022/1645): 1.100,00€ (actuacions en camins)
  • Secretaria/Intervenció (Exp. secret 2022/1645) : 9.166,67€
  • Despeses culturals (Exp. Cultura 2022/2927): 6.928,05€
  • Noves tecnologies (Exp. Noves tec. 2022/1219): 855,95€

TOTAL SUBVENCIÓ: 57.309,62€